Aan het gebruik van OnlySim.nl (ook genoemd als ‘Only Sim’) en de informatie en diensten die we daarop aanbieden, zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden staan hieronder. Lees deze daarom aandachtig door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Indien je je wilt registreren op Only Sim moet je akkoord gaan met deze voorwaarden.

De aanbieder van OnlySim.nl is BigSpark B.V., gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57841535. Als je vragen hebt over deze voorwaarden, kun je contact opnemen met de Aanbieder.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12 januari 2016. Raadpleeg eventueel ook onze privacyverklaring en cookieverklaring voor meer informatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met OnlySim.nl en/of worden aangeboden door Only Sim. De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen. Wij gaan zorgvuldig om met je privacy. Voor meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je naar onze privacyverklaring.

Artikel 1. Inhoud

 • 1.1 De Aanbieder publiceert via OnlySim.nl teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Aanbieder en/of derden zijn aangeleverd.
 • 1.2 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Aanbieder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). Bij een online citaat dient een link terug naar OnlySim.nl onderdeel van de bronvermelding te zijn.
 • 1.3 Het is niet toegestaan om de inhoud van via RSS aangeboden materialen elders te herplaatsen, behoudens in de vorm van een citaat met bronvermelding. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die Aanbieder op jou kan doen.
 • 1.4 Deze materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen zijn uitsluitend ter informatie en verstrooiing bedoeld, en aan deze materialen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 1.5 De Aanbieder is gerechtigd op elk moment het aanbod van deze materialen aan te passen of te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.
 • 1.6 Het is niet toegestaan om met behulp van geautomatiseerde processen of software de gehele inhoud van OnlySim.nl of een substantieel deel daarvan op te vragen, of enige actie te ondernemen die het goed functioneren van OnlySim.nl aan kan tasten. Bij schending van deze bepaling ben je een onmiddellijk opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare vergoeding van 500 euro per gebeurtenis verschuldigd, naast enige aanspraak op schadevergoeding die Aanbieder op jou kan doen.
 • 1.7 Op diverse plaatsen op OnlySim.nl worden advertenties van derden vertoond. De Aanbieder heeft geen controle over de inhoud van deze advertenties, noch over de inhoud van aan deze advertenties gekoppelde websites. De Aanbieder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ingaan op een advertentie. Als je meent dat een advertentie misleidend is, meld het ons dan zo snel mogelijk en dan zullen wij maatregelen nemen.

Artikel 2. Aanbiedingen, prijzen en productvergelijking

 • 2.1 OnlySim.nl geeft gebruikers via deze website de mogelijkheid om aanbiedingen, prijzen, abonnementen en producten te vergelijken van verschillende aanbieders/shops op onder andere prijs, specificaties en beschikbaarheid. De informatie over prijzen en beschikbaarheid en dergelijke is afkomstig van de aanbieders en shops zelf. Hoewel OnlySim.nl zich inspant om deze informatie te controleren op juistheid, kan zij niet garanderen dat alle informatie up-to-date en volledig is.
 • 2.2 De vergelijking van producten en diensten die je op OnlySim.nl kunt maken is een momentopname en natuurlijk ook gebaseerd op de door u ingevulde gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 2.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om product, abonnement of dienst af te nemen bij
  één van de aanbieders op OnlySim.nl en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door OnlySim.nl verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.
 • 2.4 Indien je van mening bent dat er foutieve informatie wordt verstrekt via de prijsvergelijker van OnlySim.nl dan verzoeken we u dit bij ons te melden via het contactformulier.

Artikel 3. Publicatie op OnlySim.nl

 • 3.1 De Aanbieder geeft je gelegenheid om op diverse manieren teksten en afbeeldingen te publiceren en te bewerken op OnlySim.nl, en om via een reactiesysteem en andere middelen berichten te plaatsen voor of te versturen aan anderen (samen: Bijdragen).
 • 3.2 Je bepaalt zelf (behoudens het onderstaande) welke Bijdragen je wilt publiceren en wanneer. De Aanbieder is je echter geen enkele vergoeding verschuldigd voor je Bijdragen.
 • 3.3 Het is niet toegestaan om in Bijdragen
  • kwaadaardige inhoud (zoals virussen of spyware) of hyperlinks naar externe sites met kwaadaardige inhoud op te nemen;
  • smadelijke, lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, pornografische, discriminerende of haatzaaiende informatie op te nemen;
  • piramidespelen, kettingbrieven, commerciële, charitatieve of ideële boodschappen op te nemen;
  • de indruk te wekken dat je hulppersoon of vertegenwoordiger van Aanbieder bent;
  • materiaal op te nemen dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder mede begrepen het opnemen van afbeeldingen of hyperlinks daarnaar in Bijdragen zonder toestemming van de rechthebbenden;
  • materiaal op te nemen dat onevenredig veel belasting voor de systemen van Aanbieder vergt;
  • informatie op te nemen over het uit winstbejag omzeilen van softwarelicenties, dan wel het uit winstbejag kraken van hard- of softwarebeveiligingen of activatiesystemen.
 • 3.4 Mocht de Aanbieder een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat door jou aangeleverd materiaal in strijd is met de wet of met
  één van de hierboven genoemde verboden, dan heeft de Aanbieder eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. De Aanbieder hoeft hierover geen overleg te voeren met jou. In geen geval is de Aanbieder aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.
 • 3.5 Je vrijwaart de Aanbieder voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat door jou aangeleverd materiaal op welke andere manier dan ook tegen de wet is.
 • 3.6 Bij bepaalde onderdelen van OnlySim.nl kunnen aanvullende regels of beperkingen worden gesteld. Deze worden duidelijk vermeld bij de betreffende onderdelen. Je dient deze regels of beperkingen na te leven. In geval van een conflict tussen deze gebruiksovereenkomst en aanvullende regels of beperkingen prevaleren de laatste.
 • 3.7 De Aanbieder mag op elk moment je Bijdragen weghalen, verplaatsen of aanpassen. De Aanbieder is echter niet verplicht om je Bijdragen te controleren, bewerken of monitoren. De Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit Bijdragen van anderen.

Artikel 4. Licentie aan de Aanbieder

 • 4.1 Door Bijdragen te publiceren verklaar je dat je daar zelf het volledige en onbeperkte auteursrecht op hebt en dat je bevoegd bent om de hieronder gevraagde licentie te verlenen aan de Aanbieder, zonder bijkomende verplichtingen of beperkingen voor de Aanbieder.
 • 4.2 Voor Bijdragen waarop je niet zelf het auteursrecht hebt, geldt dat je deze alleen mag publiceren op OnlySim.nl als je toestemming hebt van de rechthebbende, dan wel dat je publicatie onder een wettelijke uitzonderingsbepaling valt. Door publicatie van dergelijke Bijdragen verklaar je dan ook dat dit het geval is.
 • 4.3 Het auteursrecht op door jou aangeleverd materiaal blijft bij jou. Je geeft hierbij de Aanbieder een eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om je Bijdragen te publiceren op OnlySim.nl en in andere online en offline media zoals boeken en tijdschriften. Daaronder valt tevens het recht om je Bijdragen te wijzigen en/of in te korten.
 • 4.4 Je machtigt de Aanbieder hierbij om namens jou in rechte op te treden tegen overname van Bijdragen door derden in de vorm waarop ze op OnlySim.nl zijn gepubliceerd.
 • 4.5 Je blijft gerechtigd om jouw Bijdragen op andere websites of in andere media te publiceren, maar je mag daarbij de naam van de Aanbieder of OnlySim.nl niet gebruiken.
 • 4.6 Je ziet hierbij af van enig recht op naamsvermelding bij Bijdragen, hoewel de Aanbieder zich zal inspannen om je (gebruikers)naam te vermelden bij je Bijdragen als dat redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens

 • 5.1 De Aanbieder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De Aanbieder zal persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen behalve voor zover dat in deze voorwaarden aangegeven staat.
 • 5.2 Je geeft de Aanbieder hierbij toestemming voor elk gebruik van deze persoonsgegevens dat past binnen het kader van deze gebruiksovereenkomst. Zie hiervoor de apart beschikbare privacyverklaring van Aanbieder.
 • 5.3 Je toestemming kun je op elk moment intrekken. Je eventuele gebruikersnaam wordt dan opgeheven en je persoonsgegevens worden verwijderd uit de bestanden van de Aanbieder, afgezien van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn een goede bedrijfsvoering of voor het uitvoeren van een wettelijke plicht van de Aanbieder.
 • 5.4 De Aanbieder hoeft na intrekking van deze toestemming je Bijdragen niet te verwijderen van OnlySim.nl, tenzij je een bijzondere en zwaarwegende reden hebt om dit te eisen. Bijdragen worden op verzoek geanonimiseerd.
 • 5.5 Je hebt recht op inzage en correctie van gegevens die op jou betrekking hebben. Neem hiervoor contact op met de Aanbieder.

Artikel 6. Onderhoud en storingen

 • 6.1 De Aanbieder heeft het recht om OnlySim.nl of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van OnlySim.nl, de bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. De Aanbieder zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en je indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. De Aanbieder is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 • 6.2 De Aanbieder heeft het recht OnlySim.nl en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal de Aanbieder proberen je daarvan op de hoogte stellen. Omdat OnlySim.nl door meerdere mensen wordt gebruikt, is het niet mogelijk om alleen voor jou van een bepaalde aanpassing af te zien. De Aanbieder is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van OnlySim.nl.
 • 6.3 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Aanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijs niet van de Aanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze overeenkomst worden opgeschort, dan wel deze overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 • 7.1 De Aanbieder noch haar hulppersonen is aansprakelijk voor enige indirecte schade die jij of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 • 7.2 De aansprakelijkheid van de Aanbieder voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als
  één gebeurtenis geldt) beperkt tot 100 euro (exclusief BTW).
 • 7.3 Je vrijwaart de Aanbieder voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze overeenkomst.
 • 7.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Aanbieder.
 • 7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aanbieder meldt.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor de plaats waar de Aanbieder gevestigd is.
 • 8.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • 8.4 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 • 8.5 Als je de Aanbieder een bericht stuurt, geldt de door Aanbieder ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij jij kunt aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • 8.6 Je zult Aanbieder in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk informeren over wijzigingen in je naam-, adres- of contactgegevens die voor Aanbieder relevant kunnen zijn.